Transparante Succesrichtlijnen: Algemene Voorwaarden in Klasse

seluk-beluk-kepribadian-highly-sensitive-person
Kindly-smiling-old-man-Stock-Photo

+5.000 huiseigenaren gingen u voor!

Vind een isolatiespecialist uit uw regio!
Vul uw gegevens in zodat we kunnen controleren of we een specialist in de buurt hebben!
Vink aan wat voor u van toepassing is:
Vul uw gegevens in zodat we contact met u kunnen opnemen voor meer informatie

Transparante Succesrichtlijnen: Algemene Voorwaarden in Klasse

Transparante Succesrichtlijnen: Algemene Voorwaarden in Klasse

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt onder werkzaamheden verstaan alle diensten die door Isolatie Totaal Nederland B.V. worden verricht. “Opdrachtgever”: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die diensten van Isolatie Totaal Nederland afneemt.

1.2 De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Isolatie Totaal Nederland B.V. opgestelde aanbiedingen en op alle tussen haar en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

1.3 Toepassing van door de opdrachtgever ingeroepen Algemene Leveringsvoorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens deze voorwaarden van opdrachtgever door Isolatie Totaal Nederland B.V.  uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. In geval van strijdigheid van de Algemene Leveringsvoorwaarden van opdrachtgever, voor zover toepasselijk, met onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden van Isolatie Totaal Nederland B.V.

Artikel 2: Aanbod en aanvaarding; totstandkoming overeenkomsten aanbieding en uitvoering.

2.1 Bij de aanbieding van uit te voeren werken wordt uitgegaan van een goede en veilige bereikbaarheid van de te behandelen objecten. Indien er steigers, hoogwerkers of andere materialen noodzakelijk zijn dienen deze door opdrachtgever te worden gereserveerd bij een plaatselijk verhuurbedrijf en de kosten daarvan aan het verhuurbedrijf te worden voldaan.

2.2 Alle aanbiedingen en / of prijsopgaven van Isolatie Totaal Nederland B.V.  zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever. Eventuele aanvullende of afwijkende afspraken binden Isolatie Totaal Nederland B.V. slechts indien deze door Isolatie Totaal Nederland B.V.  en de afnemer schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd.

2.4 Wanneer een prijs voor een project is afgesproken en wij komen op de afgesproken datum voor niets (resultaat is onvoldoende), dan worden € 675,- kosten in rekening gebracht. Wanneer het project achteraf op een andere datum kan worden uitgevoerd, dan brengen wij deze kosten in mindering.

2.5 In gevallen waarin de gebruiker aansprakelijkheid draagt, wordt deze aansprakelijkheid beperkt tot wat uitdrukkelijk is bepaald in deze overeenkomst. De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt door of namens de opdrachtgever.

De gebruiker is alleen verantwoordelijk voor directe schade, behalve in gevallen waar de opdrachtgever opzettelijk, grof nalatig of roekeloos handelt. Directe schade omvat alleen: redelijke kosten voor het vaststellen van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover deze betrekking hebben op de voorwaarden van deze overeenkomst; eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de gebruiker in overeenstemming te brengen met de overeenkomst, voor zover deze aan de gebruiker kunnen worden toegerekend; redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, op voorwaarde dat de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden.

De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, inclusief gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfs- of andere stagnatie.

Indien de gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, of tot het deel van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, al naar gelang wat lager is. De aansprakelijkheid van de gebruiker is in elk geval beperkt tot het bedrag dat door zijn verzekeraar wordt uitgekeerd in voorkomend geval.

De beperkingen van de aansprakelijkheid zoals uiteengezet in dit artikel zijn niet van toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de gebruiker of zijn ondergeschikten.

2.6 Wij hebben het recht de aangevangen werkzaamheden te beëindigen, zodra en indien blijkt dat uitvoering van de werkzaamheden niet zal kunnen leiden tot verwijdering van de aanslag of graffiti.

 

Artikel 3: Prijzen; meerprijs

3.1 Door Isolatie Totaal Nederland B.V. opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen, vervoer, lonen, van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen en verdere prijsbepalende factoren, zoals geldend op de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

3.2 Alle werkzaamheden die door het personeel van Isolatie Totaal Nederland B.V. worden verricht en die niet behoren tot de schriftelijk overeengekomen werkzaamheden dienen te worden beschouwd als meerwerk en zullen zodanig als meerwerk in rekening worden gebracht.

 Artikel 4: Betalingstermijn

4.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen, voor, tijdens of direct na de werkzaamheden, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Alle betalingen gaan via de bank binnen 8 dagen na uitvoering van de opdracht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Mits we voorafgaande kennisgeving hebben gekregen van vertraagde betaling met een geldige reden, is de opdrachtgever bij niet tijdige betaling in verzuim, zonder dat ingebrekestelling door Isolatie Totaal Nederland B.V. vereist is.

4.2 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever bovendien wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand. Artikel 6:119 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing.

4.3 Bij niet tijdige betaling als in lid 4.1 bedoeld, is opdrachtgever naast het verschuldigde en de rente tevens gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom.

4.4 Ingeval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag, van opschorting der betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement of ontbinding van de opdrachtgever, toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen, of indien op roerende of onroerende zaken van de opdrachtgever beslag wordt gelegd c.q. opdrachtgever komt te overlijden zal Lievaart het recht hebben de overeenkomst of dat gedeelte daarvan, dat op die datum nog uitgevoerd dient te worden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te ontbinden, respectievelijk de nog niet betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd het recht vervangende schadevergoeding te vorderen. In de hierboven genoemde gevallen is elke vordering die Lievaart op de opdrachtgever heeft ineens en terstond opeisbaar.

 

 Artikel 5: Oplevering

5.1 Opdrachtgever is ertoe gehouden ervoor te zorgen, dat de toegang tot en de aanvoerroute naar een te behandelen ruimte/object goed bereikbaar is. Op muren ect. die moeten worden behandeld onder omstandigheden of op ondergronden die naar het oordeel van Isolatie Totaal Nederland B.V. onvoldoende doelmatig zijn wordt geen garantie gegeven op het verkregen resultaat. Dit wordt voor aanvang van de werkzaamheden medegedeeld aan de opdrachtgever.

5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt een door Isolatie Totaal Nederland B.V. afgesproken datum slechts als indicatief en is deze nimmer als fataal aan te merken. De opdrachtgever is ook bij een andere aanvang van de werkzaamheden verplicht de overeengekomen diensten af te nemen en te betalen. Isolatie Totaal Nederland B.V. is, ook bij een overeengekomen tweede datum pas in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.

5.3 De binding van Isolatie Totaal Nederland B.V. aan een overeengekomen uiterste uitvoeringstermijn vervalt, indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of enige verplichting tot het verschaffen van informatie, materialen of medewerking niet nakomt. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om uitvoering van de werkzaamheden door Isolatie Totaal Nederland B.V. mogelijk te maken.

5.4 Een opgegeven uitvoeringstermijn moet worden geacht te zijn vastgesteld op basis van de ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst bekende feiten en omstandigheden, daaronder mede begrepen de vooronderstelling dat eventueel van derden te betrekken materialen tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van de opgegeven uitvoeringstermijn als gevolg van wijziging in die feiten en/of omstandigheden zal nimmer aan Isolatie Totaal Nederland B.V. kunnen worden tegengeworpen en verschaft opdrachtgever derhalve nimmer het recht tot opschorting of verrekening.

 

Artikel 6: Garanties

6.1 Met inachtneming van de in deze Algemene Leveringsvoorwaarden gestelde beperkingen garandeert Isolatie Totaal Nederland B.V. de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten en zaken en gebruikte materialen alsmede de behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden of diensten. Ten aanzien van door derden geleverde materialen en / of diensten strekt deze garantie zich nimmer verder uit, dan door de betreffende derde te verschaffen garanties.

 

Artikel 7: Inspectie en klachten

7.1 Opdrachtgever is gehouden de geleverde diensten na oplevering te inspecteren. Opdrachtgever is voorts gehouden geconstateerde gebreken terstond, doch uiterlijk binnen acht dagen na oplevering schriftelijk aan Isolatie Totaal Nederland B.V. te melden. Na het verstrijken van de in dit artikellid genoemde termijn wordt de nakoming van de overeenkomst door Isolatie Totaal Nederland B.V. als deugdelijk beschouwd en komt de opdrachtgever geen recht van reclame meer toe.

7.2 Opdrachtgever dient Isolatie Totaal Nederland B.V. in geval van kennelijke gebreken, te allen tijde in de gelegenheid te stellen de gebreken te verhelpen.

7.3 Bij sterk vervuilde gevels kan het incidenteel voorkomen, dat voegen beschadigen. Isolatie Totaal Nederland B.V. zal beschadigde voegen tot in zijn totaliteit een halve vierkante meter herstellen, betreft het meer dan ½ vierkante meter, dan hebben wij het over een totale renovatie.

7.4 Het indienen van een klacht, c.q. het melden van gebreken ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichtingen jegens Isolatie Totaal Nederland B.V., noch komt de opdrachtgever in dat geval het recht toe die verplichtingen op te schorten.

Artikel 8: Overmacht


8.1 Tekortkomingen van Isolatie Totaal Nederland B.V. in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld noch krachtens de Wet, overeenkomst of in het verkeer gelden opvattingen voor haar rekening dienen te komen. Onder dergelijke, niet aan Isolatie Totaal Nederland B.V. toe te rekenen tekortkomingen worden in elk geval begrepen de gevolgen van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stremmingen in het vervoer, stagnatie in c.q. beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, werkstaking, brand / of storing in het bedrijf van De Koning Gevelreiniging of in dat van één of meer van haar toeleveranciers, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, niet of niet tijdige levering van noodzakelijke materialen en half fabricaten door derden, opzet of grove schuld van de hulp personen en andere soortgelijke omstandigheden.

8.2 Onverminderd door haar verder toekomende rechten heeft Isolatie Totaal Nederland B.V. indien zij door overmacht wordt verhinderd overeenkomsten (tijdig) uit te voeren, het recht de uitvoering van die overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele door een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst zulks ter keuze van Isolatie Totaal Nederland B.V. zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Een en ander laat de verplichting van opdrachtgever om reeds geleverde diensten en reeds gemaakte kosten te betalen onverlet.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid Disclaimer

9.1 De aansprakelijkheid van Isolatie Totaal Nederland B.V. is beperkt tot de verplichtingen, die zij in gevolge deze Algemene Leveringsvoorwaarden op zich heeft genomen. Iedere aansprakelijkheid van Isolatie Totaal Nederland B.V voor enige andere vorm van schade, daaronder begrepen schade aan ondergronden, schade aan omliggende materialen, aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst, is uitgesloten tenzij de schade direct te wijten is aan opzet of grove schuld van de zijde van Isolatie Totaal Nederland B.V. en opdrachtgever bovendien aantoont dat haar ter zake geen verwijt treft. Isolatie Totaal Nederland B.V.  is nimmer aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever.

9.2 In ieder geval is Isolatie Totaal Nederland B.V. niet aansprakelijk voor schade als gevolg van graffiti verwijdering. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door enige werkzaamheden aan ondergrond, omliggende materialen en/of beglazingen zal nimmer het factuurbedrag te boven gaan.

9.3 De opdrachtgever verbindt zich Isolatie Totaal Nederland B.V. te vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens Isolatie Totaal Nederland B.V. voor zover betreffende schade tot vergoeding waarvan Isolatie Totaal Nederland B.V. op grond van deze Algemene Leveringsvoorwaarden niet gehouden is.

9.4 Voor zover aansprakelijkheid van Isolatie Totaal Nederland B.V. kan worden vastgesteld zal deze te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag, dat in het betreffende geval door bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Isolatie Totaal Nederland B.V. wordt uitbetaald.

9.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Isolatie Totaal Nederland B.V. meldt. Kleur afwijkingen bij graffiti verwijderingen zijn onvermijdelijk. Hiervoor aanvaardt Isolatie Totaal Nederland B.V. geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle door Isolatie Totaal Nederland B.V. te sluiten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met deze algemene voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen, voor zover de rechtbank de absoluut bevoegde rechter is, worden berecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, tenzij Isolatie Totaal Nederland B.V. er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van opdrachtgever

10.2 Isolatie Totaal Nederland B.V. dient op locatie van uitvoering van de Werkzaamheden kosteloos gebruik te kunnen maken van alle daar aanwezige en in redelijkheid door hem gewenste zaken en voorzieningen, waaronder water, elektriciteit en sanitaire voorzieningen. 

10.3 Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, is Isolatie Totaal Nederland B.V., onverminderd het bepaalde in artikel 10, gerechtigd de eventuele daaruit voortvloeiende extra kosten en geleden schade aan de Klant door te berekenen.

10.4 In geval er geen inspectie door Isolatie Totaal Nederland B.V heeft plaatsgevonden op locatie van uitvoering van de werkzaamheden en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat bij de prijsbepaling is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegeven, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

10.5 De overeengekomen prijs is gebaseerd op de feiten en omstandigheden die bekend waren op het moment dat Isolatie Totaal Nederland B.V. deze prijs aan de klant heeft aangeboden. Indien zich prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen, zoals van stijgende inkoopprijzen en lonen, is Isolatie Totaal Nederland B.V. gerechtigd deze prijsstijgingen aan de klant door te berekenen indien de totale prijsstijging meer dan 10% bedraagt, met dien verstande dat een consument om die reden gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Isolatie Totaal Nederland B.V. alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Voren bedoelde bevoegdheid van de consument om de Overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van een stijging van de btw.

Artikel 11: Aansprakelijkheid en Werkzaamheden door Derden:

11.1 De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor werkzaamheden verricht door derden, tenzij deze derden zelf een overeenkomst met de opdrachtgever zijn aangegaan. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie van de opdrachtgever, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de opdrachtnemer kenbaar had moeten zijn.

11.2 Uitvoering in Fasen: Bij overeengekomen fasen in de opdracht kan de opdrachtnemer de uitvoering van volgende fasen opschorten totdat de opdrachtgever schriftelijk goedkeuring heeft gegeven voor de resultaten van de voorgaande fase. Als de werkzaamheden op locatie worden uitgevoerd, dient de opdrachtgever kosteloos te zorgen voor de benodigde faciliteiten.

11.3 Wijziging van de Opdracht en Meerwerk: Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning kan worden beïnvloed bij wijzigingen in aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht. Indien wijzigingen leiden tot meerwerk, worden deze als aanvullende opdracht in rekening gebracht, tenzij de wijziging aan de opdrachtnemer kan worden toegerekend.

 

Artikel 12: Betalingsvoorwaarden:

12.1 Bij opdrachten waarvan het factuurbedrag de 6000 euro overschrijdt, is de opdrachtgever verplicht een aanbetaling van 25% van het totale factuurbedrag te voldoen op het moment van planning van de werkzaamheden. Het resterende bedrag wordt in rekening gebracht na voltooiing van de werkzaamheden. Deze regeling is van toepassing op alle opdrachten waarvan het factuurbedrag de genoemde drempel overschrijdt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

12.2 Bij opdrachten met betrekking tot gevelwerken geschiedt de betaling in 2 fase.
Na afronding fase 1 factureert Isolatie Totaal Nederland B.V. 80% van het geofferde bedrag.
Wanneer Isolatie Totaal Nederland de gevel heeft geïmpregneerd volgt de restant factuur van 20%.

12.3 Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden, tenzij anders overeengekomen. Mocht er echter na 7 dagen geen betaling zijn gedaan dan ontvangt u een betalingsherinnering.  Na deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Bij verzuim is de opdrachtgever rente verschuldigd, en alle (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

12.4 Opschorting en Opeisbaarheid: Bij niet-tijdige betaling kan de opdrachtnemer de uitvoering van verplichtingen opschorten. Ook bij liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling zijn vorderingen direct opeisbaar. Tegenvorderingen rechtvaardigen geen verrekening, zelfs niet bij betalingsproblemen of faillissement van de opdrachtgever. Bezwaren tegen declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Wilt u informatie per mail ontvangen?

Vul hier onder uw gegevens in...

Ontdek binnen enkele minuten

Vul hier onder het formulier in

Vul uw gegevens in zodat we kunnen controleren of we een specialist in de buurt hebben!
Vink aan wat voor u van toepassing is:
Vul uw gegevens in zodat we contact met u kunnen opnemen voor meer informatie

Tonzon Brochure

Download de PIR Platen Brochure

Download de EPS Bodemparels HR++ Brochure